Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

  1. Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e-mailom, telefonickým kontaktom alebo osobne na predajni.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na ďiaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, miesto dodania objednávky.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (pracovný deň) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady, s ohľadom na potreby a požiadavky spotrebiteľa. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

5. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

  1. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti termín dodávky určuje spotrebiteľ, pričom predávajúci overením objednávky tento termín spotrebiteľovi potvrdí, resp. navrhne iný.

  1. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Cena výrobkov sa môže zmeniť aj v závislosti od špecifických požiadaviek spotrebiteľa, ním požadovaných zmien , neštandartných materiálov , dekorácií a pod.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti pri preberaní tovaru.

3. Spotrebiteľovi je možné dodať tovar pri hodnote nad 50 €, v inom prípade si spotrebiteľ vyzdvihne svoj objednaný tovar na predajnom mieste Strudel House.

  1. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo, vonkajší vzhľad, a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

  1. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku po dni kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, nakoľko ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa ,alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

  1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  2. zmenila sa cena dodávateľa produktu
  3. vystavená cena produktu bola chybná

4. V prípade, že spotrebiteľ stornoval objednávku v súlade s bodom 1. tohto článku, je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky plnenia, ktoré už tento uhradil.

  1. Záruka

1. Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 72 hodín. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Kupujúci je povinný dodržať spôsob skladovania a uchovania tovaru počas doby trvania záručnej doby , t.j. zabezpečiť skladovanie cukrárenského výrobku počas celej doby trvania záručnej doby pri teplote 5oC. V prípade že Kupujúci nezabezpečí skladovanie cukrárenského výrobku pri tejto teplote ,nie je možné výrobok reklamovať. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra ,alebo pokladničný doklad (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Pri reklamácii je Kupujúci povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje v písomnej forme/mail/

2. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

3. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru /cukrárenského výrobku/ Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Predávajúci ,alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do dvoch pracovných dní, alebo podľa dohody. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný ,alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

4. Reklamácie sú vybavované telefonicky, resp. e-mailom na kontaktoch uvedených na webovej stránke predávajúceho, t.j. www.strudelhouse.sk .

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením ,alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí, alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

5. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

6. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

7. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,mailovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ........................

 

Reklamačný poriadok

1. Riešenie reklamácií
Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom prevádzky Strudel House a právnymi predpismi platnými v SR. Tovar je možné reklamovať u dodávateľa podľa podmienok reklamačného poriadku po tel. dohode alebo priamo v našej pobočke max. do 12h od prevzatia tovaru a iba pri striktnom dodržaní skladovacích podmienok!
2. Všeobecné ustanovenia reklamačného poriadku
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar a služby zakúpené v prevádzke Strudel House a reklamované v súlade s týmto Reklamačným poriadkom.
Dátum uplatnenia reklamácie je daný dátumom fyzického odovzdania tovaru k reklamácii v mieste pôvodného nákupu v prevádke Strudel House.
Skutočnosť, že bol zákazník úplne a detailne zoznámený s reklamačným poriadkom, záručnými a obchodnými podmienkami a svoj súhlas s ich obsahom potvrdzuje zákazník jednou z nižsie uvedených činností:
a) podpisom alebo iným potvrdením dodacieho listu/daňového dokladu
b) záväznou objednávkou tovaru
c) fyzickým prevzatím tovaru
Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie je písomne uzatvorená zmluva o iných obchodných, záručných a reklamačných podmienkach.
3. Spôsoby riešenia oprávnených reklamácií
Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú, sú uplatnené reklamácie riešené nasledovnými spôsobmi:
a) Predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť výrobok. Okamžitá výmena výrobku je podmienená jeho fyzickým stavom na sklade.
b) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za výrobok bez vady (voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou predávajúceho a kupujúci sa nemôže takého vyriešenia svojej reklamácie právom domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívach upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy).
c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady či výmeny tovaru vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu (voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou predávajúceho a kupujúci sa nemôže takého vyriešenia svojej reklamácie právom domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívach upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy).
d) Reklamácie sa riešia výhradne na mieste pre uplatňovanie reklamácií a to v prevádzke Strudel House. Reklamácia sa zásadne nerieši u zákazníka, doprava tovaru kvôli reklamácii je záležitosťou reklamujúceho.
e) Reklamáciu akokoľvek poškodeného alebo nekompletného tovaru vrátane reklamácie akýchkoľvek parametrov zistiteľných vonkajšou obhliadkou tovaru, musí zákazník uplatniť najneskôr pri preberaní hotového výrobku. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
f) Reklamáciu chutí, zloženia, alebo iných vonkajšou obhliadkou nezistiteľných parametrov tovaru musí zákazník uplatniť okamžite po ich zistení a zároveň musí zaistiť, aby celú dobu od prevzatia výrobku až do uplatnenia reklamácie bol výrobok uložený spôsobom a pri teplote zodpovedajúcim požiadavkám zákona a predpisov, upravujúcich oblasť výroby a skladovania potravín.
g) O oprávnenosti reklamácie rozhodne podľa svojho uváženia poverený pracovník prevádzky Strudel House aj na základe fotografie Kupujúceho, ktorý ju vyhotoví bezodkladne po zistení poškodenia ako dôkazový materiál.
h) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadné nedostatočnosti spôsobené nevhodným zložením výrobku vyrobeného podľa požiadavky zákazníka, pokiaľ bolo toto zloženie alebo úpravy zákazníkom požadované. Skutočnosť, že tovar bol vyrobený či upravený podľa jeho požiadavky, potvrdzuje zákazník fyzickým prevzatím objednaných výrobkov.
4. Skladovacie podmienky
Všetky objednávky výrobkov dodávané prevádzkou Strudel House  sú skladované pri teplote od +5°C do max. 9°C. Po odovzdaní objednaného tovaru zákazníkovi musia byť tieto skladovacie podmienky jednoznačne zachované.
V prípade, že dodávaný tovar nebude skladovaný pri týchto teplotách, hrozí jeho znehodnotenie a v tomto prípade sa prevádzka Strudel House zrieka akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody na dodávanom tovare a zároveň nie je možné ani akceptovať prípadnú reklamáciu.
Pri správnom skladovaní vám prevádzka Strudel House garantuje max. 72 hodín záruku na kvalitu tovaru v závislosti od typu výrobku.
5. Poučenie o skladovacích podmienkach
Výrobky prevádzky Strudel House musia byť skladované pri teplote od 5°C do 9°C, oddelene od surovín iného pôvodu z dôvodu hrozby kontaminácie inými arómami a mikroorganizmami. Pri nedodržaní týchto skladovacích podmienok zaniká právo zákazníka na neskoršie reklamácie!
Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 9°C, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru. Kupujúci je povinný spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť tovar do predajne Predávajúceho. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.